Työnohjaustukee sekä työhyvinvointia että organisaatiokehitystä vahvistamalla työntekijän ymmärrystä itsestään työyhteisön jäsenenä ja hänen kykyään toimia sen osana. 

Työnohjaus – Valjasta paras potentiaalisi

Ajattelen, että työntekijöiden itseohjautuvuuden vahvistaminen ja työelämän muutoksesta selviäminen vaatii organisaatiolta vahvaa johtajuutta, kirkasta yhteistä tavoitetta, työntekijöiden osallistamista ja vahvoja rakenteita. Kaikki edellä mainittu tapahtuu viime kädessä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Luottamus- ja vuorovaikutussuhteiden tarkastelu ja niiden vahvistamisen tukeminen ovat osaamiseni ydintä.

Koska jokainen on oman työnsä paras asiantuntija, minun tehtäväni työnohjaajana on neuvomisen sijaan auttaa asiakkaitani tunnistamaan omat vahvuutensa ja tavoitteensa. Haastan tiukasti mutta lempeästi kaikkia oivaltamaan itse parhaat mahdolliset ratkaisut haastaviin tilanteisiin. Autan jokaista löytämään parhaan potentiaalinsa ja vapauttamaan sitä itseohjautuvasti organisaation hyväksi. Työotteeni perustuu luottamuksen rakentamiseen ja rohkeaan puheeksi ottamiseen.

Vahva perusta organisaation kehittämiseen

  • Työhyvinvoinnin kehittäminen muun muassa stressinhallintaa ja työn haasteita käsittelemällä sekä edistämällä tasapainon löytämistä työ- ja vapaa-ajan välillä. 
  • Ammatillisen kehityksen tukeminen: työnohjaajan avulla työntekijä voi pohtia omaa työskentelyään, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan sekä oppia uusia lähestymistapoja työhön. 
  • Organisaatiokehitys: työnohjaus edistää kehittämistarpeiden tunnistamista ja niihin ratkaisujen löytämistä tarjoamalla sekä työntekijälle että johdolle mahdollisuuden reflektoida kokemuksiaan. Sen avulla voidaan tarjota työkaluja myös esimerkiksi muutostenhallintaa. 
  • Työnohjauksen avulla työntekijä voi syventää ammatillista oppimistaan käytännön työtilanteissa. 
  • Työnohjaus lisää itsetuntemusta ja työmotivaatiota auttamalla työntekijää syventymään tunteisiinsa, ajatuksiinsa ja reaktioihinsa työtilanteissa. Miten toimin – ja miksi?
Ota yhteyttä

Työnohjauksen hinta

Yksilötyönohjaus 150€/h (+ alv. 24%)

Ryhmätyönohjaus 200€/h (+ alv. 24 %)

(ryhmäkoko max 8 henkilöä)

Vuorovaikutus avaimena ratkaisuun

Työnohjaus mielletään usein haastavien asiakastilanteiden aiheuttaman tunnekuorman purkamiseksi tai työn ongelmien ja työntekijöiden riitojen ratkomiseksi. Työnohjauksen tavoitteena onkin usein työmotivaation lisääminen, työilmapiirin parantaminen ja konfliktitilanteiden selvittely. Vuorovaikutuksen lisäksi työnohjauksessa kuitenkin keskitytään lähes aina myös itse työn ja sen rakenteiden kehittämiseen esimerkiksi kirkastamalla työnkuvia ja perustehtävää.

Työnohjaus on säännöllistä valmennusta ja vaatii kykyä oman toiminnan arvioimiseen sekä halua ja sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn. Yhdessä sovittujen tavoitteiden toteutumisen tarkastelu haastaa jokaista osallistujaa ottamaan vastuuta ja keskittymään enemmän omaan kuin muiden tekemiseen. Keskustelu on työnohjauksen tärkein työkalu, mutta ilman selkeitä tavoitteita ja toimeen ryhtymistä ei päästä pitkälle. 

Näkemykseni on, että työnohjaus on tehokkaimmillaan, kun se liitetään kiinteäksi osaksi organisaation muuta kehittämistyötä. Näin pystytään varmistamaan, että kehittäminen perustuu todellisiin, arjen työstä nouseviin muutostarpeisiin ja että kehittämisen lopputulokset toteutuvat myös käytännössä. Valmentavana kehittämiskumppaninasi huolehdin, etteivät suunnitelmat ja yhdessä sovitut asiat pääse unohtumaan ja muutos todella tapahtuu.

Aloitetaan! Varaa aika kalenterista

"Vahva suositus työnohjaukselle ja Saanalle!"

"Työnohjauksessa on vallinnut hyväksyvä ja rento ilmapiiri. Olemme päässeet keskustelemaan työyhteisön kanssa laajasti erilaisista aiheista. Välillä on pohdittu työyhteisön ilmapiiriin liittyviä asioita ja välillä konkreettisia arkeen vaikuttavia asioita. Työnohjaus on antanut hyvän alustan muokata ja kehittää toimintaa työntekijöiden kaipaamaan suuntaan. Saana saa erittäin hyvin asioista kiinni ja ohjaa keskustelua, niin että jokainen pääsee siihen mukaan."


Pitkäaikainen asiakkaani, kehitysvammaisten asumisyksikön palveluesimies

Tutustu muihin referensseihin

Soita Varaa aika